Головна

Новини

Дистанційне навчання

Виховна робота

Методична робота

До відома батьків, громадськості

НУШ

Статистика

Фінансування

Нормативні документи

Історія школи

Сторінка психолога

Сторінка бібліотекаря

 

Розпорядження про видачу ліцензій закладам освіти

Правила прийому до закладу освіти

Стратегія розвитку  Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7  на 2022-2025 роки

Річний план роботи

Освітня програма закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

Стоп булінг!

Положення про академічну доброчесність

Статут закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Проєктна потужність та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Кількість вільних місць у класах

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Самооцінювання діяльності Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

Самооцінювання управлінської діяльності

Самооцінювання освітнього середовища

Самооцінювання педагогічної діяльності

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення

про офіційний вебсайт

 

Статут закладу освіти

І. Загальні положення

1.1.             Цей статут визначає правові засади створення та діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7.

1.2.             Ніжинська загальноосвітня школа 1-111 ступенів №7 знаходиться в комунальній власності.

1.3.             Юридична адреса школи №7: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Гоголя, 15. гел. 2-31-62.

1.4.             Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 (далі - школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5.             Засновником (власником) школи є Ніжинська міська рада.

1.6.             Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7.             Головними завданнями школи є:

                    забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

                    виховання громадянина України;

                     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народута

інших народів і націй;

                    формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

                      виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії., свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

                    розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

                    реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

                      виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як­найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

                    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8.             Школа у своїй діяльності керується Конституцією України. Законами України ("Про освіту". "Про загальну середню освіту"). Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964. іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сесії Ніжинської міської ради та рішеннями виконкому, власним статутом.

1.9.             Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10.          Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за

                    безпечні умови освітньої діяльності;

                    дотримання державних стандартів освіти;

                    дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами:

                    дотримання фінансової дисципліни.

1.11.          У навчальному закладі визначені українська й російська мови навчання та запроваджено поглиблене вивчення математики, української мови та літератури, англійської мови.

1.12.          Школа має право:

                      проходити в установленому порядку державну атестацію;

                      визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником) або уповноваженим ним органом;

                      визначати варіативну частину робочого навчального плану;

                      в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

                      спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, іцо не суперечить законодавству України;

                      використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

                      отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

                      залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження  порядку визначеному законодавством України;

                      розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13.          У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів:

                     початкових класів;

                      української мови та літератури;

                     зарубіжної літератури, російської мови та літератури;

                      англійської та німецької мов;

                      математики, фізики та інформатики;

                      біології, хімії;

                      історії, географії;

                      фізичної культури;

                      групи подовженого дня.

1.14.          Медичне обслуговування учнів здійснюється дитячими поліклінічними відділеннями Ніжинської міської лікарні.

1.15.          Взаємовідносини школи з юридичними й фізичними особами визначаються, згідно з чинним законодавством, угодами, що вкладені між ними за погодженням з управлінням освіти, засновником.

II.                                  Організація навчально-виховного процесу

2.1.             Школа планує свою робот) самостійно відповідно до перспективного, річного місячного, щотижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку.

План роботи затверджується управлінням освіти, директором школи.

2.2.             Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.             Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної с навчального закладу самостійно обирають програми, підручники, навчальні посібники, ще мають гриф Міністерства освіти й науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.            Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Бажаючим надається право й створюються умови для індивідуального навчання.

прискореного закінчення навчання, складання екзаменів екстерном.

2.5.             Зарахування учнів до школи проводиться до 1 вересня поточного року згідно з наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх заміняють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу); до першого класу зараховуються діти 6 років, які досягли шкільної зрілості, що визначаються за допомогою психологічного обстеження. Таке обстеження проводиться практичними психологами за критеріями, що визначаються Міністерством освіти й науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Зарахування учнів до інших класів здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють. Перевага зарахування до школи учнів надається дітям, які проживають у мікрорайоні школи.

Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж ЗО учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.6.             Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх заміняють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють).

2.7.             Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом за погодженням із управлінням освіти.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Навчальні заняття починаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів для 1-4 класів та 190 робочих днів для 5-11(12) класів.

2.8.             Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.             За погодженням управління освіти запроваджується такий графік канікул: осінні - 7 днів, зимові - 16, весняні - 7, літні - 8 тижнів. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів, в влітку - 8 тижнів. Для учнів 1-х класів школи установлюються додаткові тижневі канікули 7 днів у лютому місяці.

2.10.          Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11.          Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку й харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви - 20 хвилин.

2.12.          Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, в школи проводяться індивідуальні.

групові, факультативні, науково-дослідницька робота в малій академії наук та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13.          Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог із урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14.          У школи визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці - стимулююча: 12 бальна.

У першому і другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах:

1 -3 - початковий рівень;

4-6 - середній рівень;

7-9 - достатній;

10-12 - високий.

Оцінки за семестр, річні і підсумкові, виставляються обов'язково.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15.          Навчання у випускних 9. 11 класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146. За результатами навчання, учням (випускникам) видається відповідний документ (свідоцтво, атестат).

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). У разі незгоди учня (його батьків, або осіб які їх заміняють) з семестровою, річною, підсумковою оцінкою, йому надається праве оскаржити її.

2.16.          У початковій школі. 5-8 та 10 класах за рішенням педагогічної ради школг проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, контрольні роботи, тощо) Навчальний рік закінчується навчально-виробничою практикою.

2.17.          В окремих випадках учні за станом здоров'я, або з інших причин, можуть буті звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлений Міністерством освіті і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.18.          Випускники, які закінчили школу другого ступеня, одержують свідоцтва про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи третього ступеня, професійно технічного навчального закладу, вищого навчального закладу першого-другого рівня акредитації. Випускники які закінчили школу одержують атестат про повну загальну середнє освіту, що дає право вступу до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

2.19.          За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники - похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивчені окремих предметів”, медалями - золотою “За особливі успіхи в навчанні”, або срібною - “З успіхи в навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники 9-х класів одержують свідоцте про базову загальну середню освіту з відзнакою.

III.                                    Учасники навчально-виховного процесу

3.1.       Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

                      учні;

                      керівники;

                      педагогічні працівники;

                      психологи, бібліотекарі;

                      інші спеціалісти;

                      батьки або особи, які їх заміняють.

3.2.             Права й обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3.             Учні мають право:

                      на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

                      на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

                      на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах. . виставках, конкурсах тощо;

                      брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

                     брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

                      брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

                      на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

                      на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

                      на інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4.             Учні зобов'язані:

                      оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

« дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

                       бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;

                       дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

                брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

                       дотримуватися правил особистої гігієни;

                      на інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

3.5.             Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6.             Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7.             Педагогічні працівники мають право на:

                       захист професійної честі, гідності;

                самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

                      участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

                      проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

                     « виявлення педагогічної ініціативи;

                       позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії педагогічного звання;

                      участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

                      підвищення кваліфікації, перепідготовку;

                      отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

                      на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства;

                      та інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.             Педагогічні працівники зобов'язані:

                      забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм, на рівні обов'язкових державних вимог;

                      сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

                      сприяти зростанню іміджу школи;

                      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі:

                      виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

                      готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами:

                      дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів:

                     захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

                     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

                      виконувати накази й розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

                     брати участь у роботі педагогічної ради;

                     та інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

3.9.                 У школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти й науки України.

3.10.          Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.          Батьки та особи, які їх заміняють, мають право:

                     обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

                     звертатись до управління освіти, директора школи й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

                     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

                     на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядуваний ніколи та у відповідних державних, судових органах;

                     та інші права, що не суперечать законодавству України.

3.12.          Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

                      забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

                      постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

                      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов. повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

                      виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

                      та інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

3.13.          Представники громадськості мають право:

                      обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі:

                      керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями:

                      сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

                      проводити консультації для педагогічних працівників;

                      брати участь в організації навчально-виховного процесу;

                      та інші права, що не суперечать законодавству України.

3.14.          Представники громадськості зобов'язані:

                      дотримуватися статуту навчальної о закладу. виконувати накази і а розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV.                                                                Управління школою

4.1.             Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) і управлінням освіти Ніжинської міської ради.

Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор та орган громадського самоврядування.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи приймається на роботу управлінням освіти Ніжинської міської ради після затвердження кандидатури засновником або уповноваженим ним органом, шляхом укладання контракту з ним.

Директор школи звільняється з роботи управлінням освіти Ніжинської міської ради шляхом розірвання контракту з ним після розгляду питання засновником або уповноваженим ним органом.

Призначення та звільнення директора школи здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.

Призначення та звільнення заступників директора та педагогічних працівників школи здійснюється управлінням освіти за поданням директора школи на основі конкурсного відбору

Звільнення заступників директора школи та педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти за поданням директора школи.

Призначення заступників директора, педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України "Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

4.2.             Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори (конференція ) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від, таких трьох категорій:

                      працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

                      учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

                      батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні. якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх де ісї аг їв.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради школи, учасники зборів (делегати конференції), якшо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи. засновник

Загальні збори (конференція):

                      обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень:

                      заслуховують звіт директора і голови ради школи;

                     розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи:

                      затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

                      приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників:

                      та інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

4.3.       В період між загальними зборами (конференцією) діє рада школи.

В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори. До ради школи обираються пропорційно представники від працівників цієї школи, учні (ІІ-ІІІ ступенів), батьків і громадськості конференцією відкритим або таємним голосуванням.

Рала школи скликається її головою, засновником а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох гретин її членів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджуватьна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.1.        Метою діяльності ради є:

                      сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

                     об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

                     формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

                      розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

                      підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2.        Основними завданнями ради є:

                      підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю^ громадськістю, державними та приватними інституціями;

» визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчальїти— виховного процесу;

з

                      формування навичок здорового способу життя;

                      створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

                      сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

                      підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

                      сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

                      підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

                      ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

« стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

» зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

                      та інші права, що не суперечать законодавству України.

4.3.3.        Рада школи діє на засадах:

                      пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

                      дотримання вимог законодавства України;

                      колегіальності ухвалення рішень;

                      добровільності і рівноправності членства;

                      гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

4.3.4.        Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.5.        Рада школи:

                    організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

                     вносить пропозиції щодо зміни типу, статус), профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин:

                      спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

                    разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

                     затверджує режим роботи школи та подає його на погодження в управління освіти Ніжинської міської ради;

                     приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі" досягнення в навчанні" або срібною медаллю "За досягнення в навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення в навчанні" та "похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

                     разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, ураховуючи можливості. потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства й .держави;

                      погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

                      заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

                      бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

                      виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

                      виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

                      вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

                   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

                    сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями (вихованцями);

                      розглядає питання родинного виховання;

                    бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, у обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

                    сприяє педагогічній освіті батьків;

                      сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

                      розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

                      організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

                      розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

                      вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

                      та визначаються інші функції, що не суперечать законодавству України.

4.4.             При школі за рішенням загальних зборів (конференції) створена й діє піклувальна

рада.

4.5.             Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

4.5.1  . Основними завданнями піклувальної ради є:

                   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

                   співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у школі;

                   зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної культурно- спортивної. корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

                   організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

                   вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загатьнообов'язкового навчання;

                   запобігання дитячій бездоглядності;

                   сприяння працевлаштуванню випускників школи;

                      стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

                      всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою;

                      та інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

4.5.2.        Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3.        Піклувальна рада діє на засадах:

                     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави:

                      дотримання вимог законодавства України;

                      самоврядування:

                     колегіальності ухвалення рішень;

                      добровільності і рівноправності членства;

                      гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але. як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.        Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

                    скликає і координує роботу піклувальної ради:

                    готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради:

                    визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

                      представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.        Піклувальна рада має право:

                      вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально- виробничої. наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально- оздоровчої бази навчального закладу:

                    залучати додаткові джерела фінансування школи:

                    уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

                    стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

                      брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

                      створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники

громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування;

                      та інші функції, що не суперечать законодавству України.

4.6.             Директор школи:

                      здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового йі кваліфікаційного рівня працівників;

                      організовує навчально-виховний процес;

                    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

                      відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

                      створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

                    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних га протипожежних норм, техніки безпеки;

                    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів:

                      забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

                      контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

                    здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміні обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

                      видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює ї> виконання;

                      за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників школи:

                    створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку ті застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

                      організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;

                      несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органом управління освіти:

                    несе відповідальність за учнів протягом їх перебування в школі.

4.7.             Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавств директором ніколи й затверджується управління освіти Ніжинської міської ради.

4.8.             У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.9.             Педагогічна рада розглядає питання:

                    удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процес) планування та режиму роботи школи;

                    переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів пр відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

                    підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчі ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки передового педагогічного досвіду;

                    морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

4.10.          Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потр школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може буї менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питані навчально-виховного процесу.

4.11.        У школи можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють, відповідно до чинного законодавства України.

V.           Матеріально-технічна база

5.1.             Майно школи складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.             Майно школи належить йому на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства.

5.3.             Школа, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.             Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються, відповідно до чинного законодавства.

5.5.             Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно- технічного та навчальнО-допоміжного персоналу тощо.

5.6.         Відповідно до рішення Ніжинської міської ради від  школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майдан­чики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI.        Фінансово-господарська діяльність

6.1.             Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2.             Джерелами формування кошторису школи є:

6.2.1          кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

6.2.2          кошти фізичних, юридичних осіб;

6.2.3          кошти, отримані за надання платних послуг;

6.2.4          доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

6.2.5          благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.             У школі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів, залучених з інших джерел, згідно п.п. 6.2.2-6.2.5

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються школою згідно з наказом директора за погодженням з управлінням освіти та засновником.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює засновник.

6.4.             Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.             Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника школа бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника школа бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6.      Звітність про діяльність щколи встановлюється відповідно до законодавства.

VII.                                                   Міжнародне співробітництво

7.1.             Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з. міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.             Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю школи

8.1.             Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2.             Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та управління освіти Ніжинської міської ради.

8.3.             Основною формою контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.             У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1.             Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу.

виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2.             Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.             У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства.

 

Кадровий склад закладу освіти

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

1-2 класи

1-А, 1-Б класи: Типова освітня програма початкової освіти. Цикл І (1-2 класи)

2-А, 2-Б класи: Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

Інформатика: посилання

3-4 класи

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б.

Інформатика: посилання

5-9 класи

Українська мова посилання

Українська література посилання

Історія посилання

Математика посилання

Фізика посилання

Хімія посилання

Біологія посилання

Інформатика  посилання

Іноземні мови посилання

Географія посилання

Зарубіжна література посилання

Мистецтво посилання

Трудове навчання посилання

Природознавство посилання

Основи здоров’я посилання

Фізична культура посилання

Правознавство посилання

Образотворче мистецтво посилання

 

 

10-11 класи

Українська література рівень стандарту посилання

Українська література профільний рівень посилання

Українська мова рівень стандарту посилання

Українська мова профільний рівень посилання

Іноземні мови посилання

Зарубіжна література посилання

Історія України  та всесвітня історія посилання

Громадянська освіта посилання

Економіка посилання

Математика посилання

Біологія і екологія посилання

Географія посилання

Фізика і астрономія посилання

Хімія посилання

Інформатика посилання

Мистецтво посилання

Фізична культура посилання

Захист Вітчизни посилання

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

1.         вул. Батюка

2.         вул. Почтова

3.         вул. Думська

4.         вул. Студентська

5.         вул. Гербеля

6.         вул. Міщанська

7.         вул. Горбівська

8.         вул. Олькуська

9.         вул. Кушакевичів

10.    вул. Успенська

11.    вул. Пряма

12.    вул. Б. Хмельницького

13.    вул. Гоголя

14.    вул. Купецька (до Василівської)

15.    пров. Короткий

16.    пров. Тупий

17.    пров. Зелений

18.    вул. Василівська (1-21, 2-20)

 

 

Проектна потужність та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Проєктна потужність – 510, навчаються станом на 01.09.2022 р – 638 здобувачів освіти

 

Мова освітнього процесуукраїнська

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення – станом на 20.10 2022 р. вакантні посади відсутні

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти станом на 01.09.2022 р.

 

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Пандус надається на вимогу

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Навчальним закладом додаткові освітні послуги не надаються.

 

Назад

 

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Виховна робота

Методична робота

До відома батьків, громадськості

НУШ

Статистика

Фінансування

Нормативні документи

Історія школи

Сторінка психолога

Сторінка бібліотекаря

 

i